پخش زنده مجمع عمومی نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ و برگزار نشدن مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(سهامی عام) به علت […]

به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ رأس ساعت ۱۴ در محل: تهران، تقاطع همت و خیابان شریعتی، خیابان داود گل نبی، میدان شهید احمدی روشن پلاک۱ برگزار گردید لیکن با توجه به حد نصاب نرسیدن حضور دارندگان حق رأی، مجمع به رسمیت قانونی […]

پخش زنده مجمع عمومی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نمایندگان حقوقی آنان، دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت واسپاری […]