پخش زنده مجمع عمومی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نمایندگان حقوقی آنان، دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت واسپاری […]