موضوع شرکت

موضوع شرکت طبق اساسنامه عبارت است از:

تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.

شرکت می تواند در راستای موضوع فعالیت به انجام امور ذیل بپردازد:

– خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات.

– دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص (به جز بانک ها و مؤسسات اعتباری)، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.

– مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص (به جز بانک ها و مؤسسات اعتباری)، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.

– دریافت تسهیلات از مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط.