سهامداران

ردیف عنوان  دارایی سهام  درصد سهامداران
۱ شرکت بازگانی همقدمان ۳۶۰،۱۱۷،۶۸۹ ۶۰/۰۱
۲ سایر سهامداران ۲۳۹،۸۸۲،۳۱۱ ۳۹/۹۸