اعضا هیات مدیره

149071

سیدحسین میرمحمدصادق

رئیس هیات مدیره
149071

شهریار کیهان

نایب رئیس هیات مدیره
149071

امیرعلی فوکوردی

عضو هیات مدیره
149071

امیر افسر

عضو هیات مدیره
149071

آرش به داش

عضو هیات مدیره
149071

امیر حاجی زاده

مدیرعامل