امور سهامداران
پرداخت اقساط
فروشگاه اینترنتی

ردیف

عنوان 

 دارایی سهام

 درصد سهامداران

1

شرکت بازگانی همقدمان

364.467.322

61  

2

آقای علیرضا یزدانی

1000

0

3

آقای سید حسین میر محمد صادق

1000

0

4 آقای فرهاد  عربلو

20.000

0

5 آقای جعفر ملک نیا

 

1000

0
6 سایر سهام داران

 

235.509.678

39