امور سهامداران
پرداخت اقساط
فروشگاه اینترنتی

ردیف

عنوان 

 دارایی سهام

 درصد سهامداران

1

شرکت بازگانی همقدمان

357،278،689

59/5  

2

سایر سهامداران

242،721،311

40/5