امور سهامداران
پرداخت اقساط
فروشگاه اینترنتی

موضوع شركت طبق اساسنامه عبارت است از:

تأمين مالي مشتري از طريق تهيه كالا اعم از منقول و غير منقول توسط شركت و واگذاري آن به مشتري صرفاً در قالب يكي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط.

شركت مي تواند در راستاي موضوع فعاليت به انجام امور ذيل بپردازد:

- خريد و فروش انواع اوراق مالي اسلامي در چارچوب قوانين و مقررات.

- دريافت نمايندگي و عامليت منابع مالي از اشخاص (به جز بانك ها و مؤسسات اعتباري)، به منظور اعطاي تسهيلات در قالب يكي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط.

- مشاركت سنديكايي با ساير اشخاص (به جز بانك ها و مؤسسات اعتباري)، به منظور اعطاي تسهيلات در قالب يكي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط.

- دريافت تسهيلات از مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات ذي ربط.