امور سهامداران
پرداخت اقساط
فروشگاه اینترنتی

ردیف

عنوان 

 دارایی سهام

 درصد سهامداران

1

شرکت بازگانی همقدمان

360،117،689

60/01  

2

سایر سهامداران

239،882،311

39/98