پخش زنده مجمع عمومی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(سهامی عام) به شماره ثبت 247560 و شناسه ملی شماره 10102881763 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت 247560 به شناسه ملی 10102881763 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع […]

تعریف لیزینگ

كلمه لیزینگ در فارسی با كلمه اجاره دهی و اجاره داری مترادف است اما بهترین معنی آن كه با كلمه لیزینگ همخوانی بیشتری دارد، «اجاره اعتباری» است. لیزینگ از لحاظ اجرایی عبارت است از یك رشته فعالیت اعتباری كاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره كه در آن، نوعی قرارداد با توافق میان دونفر یا بیشتر […]