پخش زنده مجمع عمومی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نمایندگان حقوقی آنان، دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت واسپاری […]

تعریف لیزینگ

کلمه لیزینگ در فارسی با کلمه اجاره دهی و اجاره داری مترادف است اما بهترین معنی آن که با کلمه لیزینگ همخوانی بیشتری دارد، «اجاره اعتباری» است. لیزینگ از لحاظ اجرایی عبارت است از یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن، نوعی قرارداد با توافق میان دونفر یا بیشتر […]