گزارشات مالی

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با عنایت به مصوبه مجمع محترم، در سال مذکور مبلغ ۴۰۰ ریال به عنوان سود هر سهم تخصیص خواهد یافت.

اطلاعات بیشتر در سایت کدال در دسترس می باشد.

اطلاعیه های شرکت در سامانه کدال