تاریخچه شرکت

“شركت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان” (سهامي عام ) در تاريخ 1384/03/09 تحت شماره 247560 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران بدواً با نام شركت بازرگاني و خدمات فراز ارگ (سهامي خاص) به ثبت رسيد و در تاريخ 1385/09/25 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 13-8-85 نام شركت به “گسترش تجارت كالاي ايرانيان” تغيير يافت. بر اساس تصميمات متخذه از سوي مجمع عمومي فوق العاده در سال 86، شركت فروش كالاي ايرانيان (سهامي خاص) با انتقال كليه اموال و دارائيها و نيز ديون و تعهدات در شركت گسترش تجارت كالاي ايرانيان ادغام گرديد. پس از آن در اسفند ماه سال 1390 شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل و با توجه به حضور در بازار سرمايه و فعاليت در بازار فرابورس نام شركت “گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان “انتخاب شد.
در تاریخ 1398/05/09 طی مجوز شماره 156751 بانک مرکزی جمهوری اسلامی با فعالیت شرکت با نام “واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان” در حوزه عملیات لیزینگ موافقت نمود.
دفتر مركزي شركت واقع در تهران، خیابان شریعتی، خیابان گل نبی، میدان شهید مصطفی احمدی روشن (کتابی)، پلاک 1 مي باشد.