تاریخچه شرکت

“شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان” (سهامی عام ) در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۹ تحت شماره ۲۴۷۵۶۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران بدواً با نام شرکت بازرگانی و خدمات فراز ارگ (سهامی خاص) به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۲۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳-۸-۸۵ نام شرکت به “گسترش تجارت کالای ایرانیان” تغییر یافت. بر اساس تصمیمات متخذه از سوی مجمع عمومی فوق العاده در سال ۸۶، شرکت فروش کالای ایرانیان (سهامی خاص) با انتقال کلیه اموال و دارائیها و نیز دیون و تعهدات در شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان ادغام گردید. پس از آن در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و با توجه به حضور در بازار سرمایه و فعالیت در بازار فرابورس نام شرکت “گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان “انتخاب شد.
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ طی مجوز شماره ۱۵۶۷۵۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی با فعالیت شرکت با نام “واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان” در حوزه عملیات لیزینگ موافقت نمود.
دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان شریعتی، خیابان گل نبی، میدان شهید مصطفی احمدی روشن (کتابی)، پلاک ۱ می باشد.