ارزش های سارمانی

رشد و موفقيت شركت گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان وابسته به ارزشهاي مشترك در بين كاركنان اين مجموعه است .كاركنان ما بر اين باورند كه اين مجموعه به وجود آمده است تا به مشتريان خدمت رساني كند. آن چه كه ما به آن متهعديم و باور داريم ، ارزش هاي واحدي است كه ما را در دنياي دائماً در حال تغيير كسب و كار هدايت مي كند.

اين ارزش ها عبارتند از:

– تعهد با ارائه محصولات يا خدمات با كيفيت و حضور دائم در بازار

– تلاش در جهت شناسايي و برآورده كردن نياز مشتريان

– اعتماد به يكديگر و رفتار محبت آميز بر پايه ارزش هاي اسلامي

– قراردادن پيشرفت و انگيزش در صدر اهداف شركت

– حمايت از خلق نوآوري و تجربه هاي جديد همكاران

– سودآوري از طريق توسعه پايدار

– تشويق و حمايت همكاران از طريق شريك نمودن آنها در موفقيت ها و دستاوردهاي شركت

از جمله اهداف استراتژيك اين شركت موضوع كيفيت و بهبود مستمر مي باشد كه در راستاي  آن اجراي پروژه استقرار استاندارد ISO 9001  و بهره مندي از نظام تضمين كيفيت در نظر گرفته شد و در سال 1391 شركت موفق به كسب گواهينامه ISO 9001-2008 گرديد.از ديگر اهداف شركت استقرار سيستم مديريت سنجش رضايتمندي مشتريان منطبق با استانداردهاي بين المللي ISO10004 –ISO10002  مي باشد كه كسب اين گواهينامه ها نيز در دست اقدام مي باشد.