امور سهامداران
پرداخت اقساط
فروشگاه اینترنتی

گزارش مالی سال 93

پیرو برگزاری مجمع عمومی عالی سالیانه منتهی به 29 اسفند نود و سه و با عنایت به مصوبه مجمع محترم،برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی 1393 به شرح جدول پیوست خواهد بود.

جدول پردخت سود